• 7th - 8th May, 2019

    Jacob Harden in Wroclaw

We are pleased to announce that the one of the best chiropractic in the world – Dr. Jacob Harden is going to visit Wroclaw in May 2019. Invited by Global Sport Academy, Jacob Harden will lead seminars: Day 1 - Prehab Strategies, Day 2: Rehab Strategies.

 

Two days with Jacob Harden seeks to contribute to presenting novel chiropractic methods to prevent injuries and help to recover after injuries. During the lectures, on the first day, you will learn about injuries, prerehab framework and we will discuss the lower body and upper body training. On the second day we will discuss the rehabilitation strategy, where we will discuss management of joint impingement pain, muscle injuries or tendinopathy.

 

All about seminars below

Day 1 - Prehab Strategies

Time: 7 hours + 1 hour lunch break 

 

Section 1: What is injury?

- An overview of how we define injury and the physical and psychological characteristics of it. This will be integral into the framework we use.

 

Section 2: The Prehab framework

- Looking at how get hurt, how the body adapts, and how our response to stressors determines whether we build resiliency, lose resiliency, or get hurt. This section will establish all the aspects of Prehab that need to be considered to reduce injury risk for a client.

 

Section 3: Managing Fatigue

- An overview of the different types of fatigue that occur with training, metrics to keep to monitor the levels of fatigue a client is experiencing, and how to adjust training to manage fatigue using autoregulation.

 

Section 4: Monitoring Training Load

- A look at the different metrics we can keep to monitor training load over time and how to utilize it to know when to deload a client, pull back on training stress, or push them harder for further adaptation.

 

Section 5: Core capacity

- This is our first practical session of the day and will cover a variety of core training exercises, progressions and regressions, and movement modifications for those that have pain or discomfort. This will also cover warm up exercises for the spine.

 

Section 6: Lower body capacity

- This practical section will cover training options for the lower body, with discussion of how we target load to the hip, knee, and ankle/foot tissues. There will be demonstration of both compound and isolation/accessory movements that can be used as well as progression and regression options and movement modifications. Here we will also plan to cover lower body warm ups and mobility.

 

Section 7: Upper body capacity

- This practical section will cover training options for the upper body, with discussion of how we target load to the shoulders, elbows, and wrist tissues. There will be demonstration of both compound and isolation/accessory movements that can be used as well as progression and regression options and movement modifications. Here we will also plan to cover upper body warm ups and mobility.

Day 2: Rehab Strategies

Time: 7 hours + 1 hour lunch break

 

Section 1: Understanding context

- This opening section of Rehab Strategies explores the Biopsychosocial model of healthcare, how pain does not always mean damage, and the multitude of contextual effects behind every interaction and treatment we use.

 

Section 2: The treatment toolbox

- There are a plethora of treatment options available to the professional helping someone in pain. Most claim to have specific effects but really all do the same thing. In this section, we explore these treatment options, the effects they have, and how they fit into the overarching rehab process as well as lay out a phased structure for a rehab timeline.

 

Section 3: Loading through rehab

- This section takes the attendee through different loading progressions that can be used in the rehab. Often clinicians are unsure how to navigate loading and when to progress a client. This section will cover single, double, and triple progression strategies coupled with symptom modifiers to build a straightforward, progressive loading scheme.

 

Section 4: Management of joint impingement pain

- This practical section covers an overview of the literature on joint impingements, namely shoulder and hip impingement, assessment strategies to use, and exercise options to help progress the client conservatively back to full function.

 

Section 5: Management of muscle injuries

- Here we will look at categorization of muscle injuries and management options for the different types. Discussion will cover fatigue induced muscle injury, DOMs, and muscle strains, with a practical on exercise progression options for hamstring and groin strains.

 

Section 6: Management of tendinopathy

- This section covers the background literature on the process of tendinopathy, considerations that must be made in the different phases of tendinopathy, and the specific ways we must load the tendon in order to create adaptation. A practical portion will cover sample progression and exercise options for patellar, achilles, and rotator cuff tendinopathy with discussion of other tendinopathies and tendinopathy like conditions such as proximal hamstring, plantar fasciitis, and tennis and golfers elbow.

 

Section 7: Management of low back pain

- The final section of the course looks at the current guidelines for managing acute and persistent low back pain. Specific focus will be given to identifying those with elements of catastrophizing and kinesiophobia and working with clients' expectations. A practical portion will cover low and high load exercise options for low back pain and sciatica.

 

Certificate of participation at the and of workshop, signed by Dr. Jacob Harden, for every participant

In semminars can take part every adult, interested in Jacob Hardens methods.

IMPORTANT
Language of classes: ENGLISH

Day 1: 890 PLN
Day
2: 890 PLN

Day 1 + Day 2: 1600 PLN
- best choice

Już na wstępie bardzo ważna informacja. Warsztaty z Jacobem Hardenem odbywają się w całości w języku angielskim.

 

Poniżej prezentujemy program obu dni warszatatów. O Jacobie Hardenie przeczytać możesz tutaj

 

Dzień 1 - Strategie Prehabilitacji 

Czas: 7 godzin + 1 godzina przerwy na lunch

 

Część 1: Co to jest kontuzja?

- Przegląd tego, jak definiujemy obrażenia oraz ich fizyczne i psychiczne cechy. Będzie to integralną częścią ram, których używamy.

 

Część 2: Schemat Prehabilitacji

- Patrząc na to, jak można się zranić, w jaki sposób organizm się przystosowuje i jak nasza reakcja na stresory determinuje, czy budujemy odporność, tracimy odporność czy zranimy się. Ta sekcja ustali wszystkie aspekty Prehab, które należy rozważyć w celu zmniejszenia ryzyka kontuzji u klienta.

 

Część 3: Zarządzanie zmęczeniem

- Przegląd różnych rodzajów zmęczenia, które występują podczas treningu, wskaźniki pozwalające monitorować poziomy zmęczenia, których doświadcza klient, oraz sposób dostosowania treningu w celu radzenia sobie ze zmęczeniem przy użyciu autoregulacji.

 

Część 4: Monitorowanie obciążenia treningowego

- Spójrz na różne miary, które możemy monitorować, aby monitorować obciążenie treningowe w czasie i jak je wykorzystać, aby wiedzieć, kiedy zdelegalizować klienta, wycofać się ze stresu treningowego lub popchnąć go do dalszej adaptacji.

 

Część 5: Wydajność coru

- To jest nasza pierwsza praktyczna sesja dnia i obejmie szereg podstawowych ćwiczeń treningowych, progresje i regresje oraz modyfikacje ruchów dla tych, którzy odczuwają ból lub dyskomfort. Obejmuje to również ćwiczenia rozgrzewcze kręgosłupa.

 

Część 6: 'Lower Body'

- Ta część praktyczna obejmie opcje treningu dla dolnych części ciała, z omówieniem tego, jak przekładamy obciążanie treningowe  na biodro, kolano i stawy skokowe/stopy. Pokazane zostaną zarówno ruchy złożone, jak i izolacyjne / dodatkowe, które można wykorzystać, jak również opcje postępu i regresji oraz modyfikacje ruchu. Tutaj również planujemy opcje rozgrzewek i mobilności.

 

Część 7: 'Upper Body'

- Ta praktyczna sekcja obejmie opcje treningu dla górnej części ciała, z omówieniem tego, jak celujemy w obciążenie ramion, łokci i nadgarstków. Pokazane zostaną zarówno ruchy złożone, jak i izolacyjne / dodatkowe, które można wykorzystać, jak również opcje postępu i regresji oraz modyfikacje ruchu. Tutaj również planujemy pokrycie upałów i mobilności górnej części ciała.

 

 

Dzień 2: Strategie Rehabilitacji

Czas: 7 godzin + 1 godzina przerwy na lunch

 

Część 1: Zrozumienie kontekstu

- Ta wstępna sekcja strategii Rehab bada biopsychospołeczny model opieki zdrowotnej, jak ból nie zawsze oznacza uszkodzenie i mnogość kontekstowych efektów każdej interakcji i leczenia, którego używamy.

 

Część 2: Narzędzia do leczenia 

- Istnieje wiele opcji leczenia dostępnych dla profesjonalistów pomagających komuś w bólu. Większość twierdzi, że ma określone efekty, ale tak naprawdę wszyscy robią to samo. W tej części omawiamy te opcje leczenia, ich efekty i sposób, w jaki mieszczą się w ogólnym procesie rehabilitacji, a także określają etapową strukturę osi czasu rehabilitacji.

 

Sekcja 3: Obciążenie/progresja przez rehabilitacje 

- Ta sekcja bierze uczestnika przez różne progresje , które mogą być użyte podczas rehabilitacji. Często klinicyści nie są pewni, jak zachować się przy obciążeniu i jak postępować z klientem. Ta sekcja obejmie pojedyncze, podwójne i potrójne strategie postępu połączone z modyfikatorami symptomów w celu zbudowania prostego, progresywnego schematu obciążenia. 

 

Część 4: Radzenie sobie z bólem stawu 

- Ta część praktyczna obejmuje przegląd piśmiennictwa na temat wspólnych napięć, a mianowicie udaru mózgu i stawu biodrowego, strategie oceny, które należy zastosować, oraz opcje ćwiczeń, aby pomóc klientowi w postępowym przywróceniu pełnej funkcjonalności.

 

Część 5: Zarządzanie urazami mięśni

- Tutaj przyjrzymy się kategoryzacji urazów mięśni i opcji zarządzania dla różnych typów. Dyskusja dotyczy zmęczenia mięśni wywołanego przez mięśnie, modelu DOM i szczepów mięśniowych, z praktycznymi możliwościami progresji wysiłkowej dla ścięgien udowych i pachwiny.

 

Część 6: Jak radzić sobie z tendinopatią?

- W tej części omówiono literaturę poświęconą procesowi tendinopatii, rozważaniom, które należy podjąć w różnych fazach tendinopatii, oraz sposobom, w jakie musimy obciążyć ścięgno w celu stworzenia adaptacji. Część praktyczna obejmie próbną progresję i opcje ćwiczeń w zakresie tendinopatii stawu rzepkowego, ścięgna Achillesa i rotatorów, z omówieniem innych tendinopatii i tendinopatii, takich jak stany ścięgna proksymalnego, zapalenie powięzi podeszwy oraz łokieć tenisisty i golfisty.

 

Część 7: Przypadki z bólem krzyża

- Ostatnia część kursu przedstawia aktualne wytyczne dotyczące leczenia ostrego i uporczywego bólu krzyża. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na identyfikację osób z elementami katastroficznymi i kinesiofobicznymi oraz pracę z oczekiwaniami klientów. Część praktyczna obejmie opcje ćwiczeń niskiego i wysokiego obciążenia dla bólu krzyża i rwy kulszowej.

FACEBOOK

542

INSTAGRAM

632

YOU TUBE

GÓRA