Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

zwany dalej: „Regulaminem”

Niniejszy regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym www.gsacademy.pl (strona internetowa) określa zasady funkcjonowania i użytkowania Strony internetowej oraz reguluje zakres praw i obowiązków jego użytkowników. Każdy użytkownik, który przystępuje do korzystania ze Strony Internetowej przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje niniejszy Regulamin, Politykę Ochrony Prywatności, oraz Politykę Plików Cookies, których treść dostępna jest również na Stronie Internetowej pod adresami: www.gsacademy.pl/polityka-prywatnosci/ (Polityka Ochrony Prywatności) oraz www.gsacademy.pl/cookies/ (Polityka Plików Cookies).

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Organizator – Global Sport Academy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Skarbowców 23a/119, mail: kontakt@gsacademy.pl, telefon: 733 99 89 79, NIP: 899-285-02-88, REGON: 381261254 KRS: 0000741392

Strona internetowa – prowadzony przez Organizatora serwis pod adresem www.gsacademy.pl, za pośrednictwem którego można uzyskać dostęp do bazy artykułów, informacji o organizowanych kursach, szkoleniach i wydarzeniach, zapisać się na kurs, szkolenie i wydarzenie sportowe oraz zawrzeć Umowę o świadczenie usługi szkoleniowej.

Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej 17 lat, która zapisała się na kurs, szkolenie lub wydarzenie sportowe organizowane przez Organizatora.

Konsument – Uczestnik, który zapisał się na kurs, szkolenie lub wydarzenie sportowe w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa – szkolenie, kurs, wydarzenie sportowe obejmujące przeprowadzenie zajęć teoretycznych i/lub zajęć praktycznych po ukończeniu których Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu, kursie lub wydarzeniu sportowym.

Sekretariat – centrum obsługi klienta, dostępny pod numerem telefonu zamieszczonym na Stronie internetowej, za pośrednictwem którego może uzyskać od Organizatora informacje o organizowanych przez niego Usługach, zasadach zapisywania się na Usługi, sposobie odstąpienia od umowy oraz procedurze reklamacyjnej. Sekretariat jest czynny w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00

Dzień roboczy – dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).

Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej – umowa, której przedmiotem jest przeprowadzenie przez Organizatora Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik – podmiot, który dokonał prawidłowej rejestracji na Stronie internetowej w celu zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej oraz podmiot, który odwiedza bezpłatnie Stronę internetową właściwy dla osób niezarejestrowanych.

Rejestracja – wypełnienie karty zgłoszenia oraz formularza danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy o świadczenie usługo szkoleniowej.

Akceptując Regulamin Uczestnik/Użytkownik oświadcza, że:

 1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. poczty elektronicznej, elektronicznego formularza zamówienia, telefonu, wiadomości tekstowych,
 2. wyraża zgodę na dostarczenie przez Organizatora treści cyfrowych drogą elektroniczną w postaci dostępu do Usług, przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta,
 3. wyraża zgodę na dostarczenie przez Organizatora treści cyfrowych drogą elektroniczną w postaci dostępu do Usług, przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta,

Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem:

 1. listownie, na adres: Global Sport Academy sp. z o.o., ul. Skarbowców 23a/119, 53-025 Wrocław,
 2. mailowo – pod adresem kontakt@gsacademy.pl,
 3. telefonicznie, pod numerem: 733 99 89 79 (koszt połączenia: opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej zawierana jest za pośrednictwem Strony internetowej.
 2. Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej jest zawierana w języku polskim.
 3. Do współpracy ze Stroną internetową wymagane jest posiadanie urządzenia podłączonego do internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera. Zaleca się używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek. Do otrzymywania od Organizatora informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) konieczne jest posiadanie przez Uczestnika aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
 4. Organizator w ramach prowadzonej Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie dostępu do Strony internetowej oraz przesyłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Organizator posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do świadczenia Usług.
 6. Strona internetowa jest internetowym portalem o charakterze informacyjno - edukacyjnym, umożliwiającym, z wykorzystaniem sieci Internet, nabywanie dodatkowych umiejętności, przydatnych w procesie podnoszenia sprawności fizyczno-ruchowej oraz propagującym rozwój rekreacyjnej aktywności ruchowej.
 7. Niezależnie od działalności wskazanej w ust. 6 powyżej, Organizator może świadczyć dodatkowo, na ustalanych każdorazowo indywidualnie między stronami warunkach, również usługi w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 8. Organizator może prowadzić usługę newsletter za pomocą wiadomości e – mailowych, Messenger’a, wiadomości tekstowych SMS poprzez portal SMSapi.pl i powiadomień push, za pomocą których umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z nowościami i aktualną ofertą. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne.
 
 
§2. SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ KORZYSTANIA Z USŁUG
 
 1. Informacje dotyczące organizowanych przez Organizatora Usług znajdują się na Stronie internetowej i obejmują: program, terminy oraz lokalizacje w jakich będzie organizowana Usługa, listę osób prowadzących Usługę, zakres świadczeń objętych ceną oraz cenę Usługi.
 2. Organizator zastrzega, iż lista osób prowadzących Usługę, o której mowa w § 2 pkt. 1 do dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi może ulec zmianie.
 3. Liczba miejsc dla osób uczestniczących w Usłudze jest ograniczona. O uczestnictwie w Usłudze decyduje kolejność zapisów.
 4. Warunkiem zorganizowania Usługijest zgłoszenie się określonej przez Organizatora minimalnej liczby osób uczestniczących w Usłudze. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych osób do udziału w Usłudze, Organizator ma prawo odwołać przeprowadzenie Usługi. W takim przypadku Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Uczestnikiem Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, o którym mowa w ust. 3 zostanie wysłane do Uczestnika na adres jego poczty elektronicznej, nie później niż 3 (trzy) dni przed zaplanowanym terminem Usługi. W przypadku złożenia przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej uważa się taką Umowę za niezawartą. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi całą otrzymaną zapłaconą kwotę w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
 6. Organizator może zaproponować Uczestnikowi odbycie Usługi w innym terminie lub w innej lokalizacji. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zainteresowania udziałem w Usłudze w innym terminie lub lokalizacji, strony zawrą nową Umowę o świadczenie usługi szkoleniowej, a podlegająca zwrotowi cena, za zgodą Uczestnika, zostanie zaliczona przez Organizatora na poczet płatności ceny z tytułu zawarcia nowej Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty Usługiz ważnego powodu lub z przyczyn niezależnych od Organizatora. Osoby, które zgłosiły swój udział w Usłudze, zostaną niezwłocznie powiadomione o takiej sytuacji.
 8. W celu zapisania się na Usługę (kurs) konieczne jest wypełnienie karty zgłoszenia znajdującej się na Stronie internetowej, poprzez: dokonanie wyboru rodzaju Usługi, dokonanie wyboru daty Usługi, wskazanie miejsca, w jakim ma odbywać się Usługa, podania danych osobowych Uczestnika: imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e – mailowy. W celu zapisania się na Usługę (szkolenie) konieczne jest wypełnienie karty zgłoszenia znajdującej się na Stronie internetowej, poprzez: dokonanie wyboru rodzaju Usługi, dokonanie wyboru daty Usługi, wskazanie miejsca, w jakim ma odbywać się Usługa oraz podania danych osobowych Uczestnika: imię i nazwisko.
 9. W przypadku gdy Uczestnikiem ma być osoba niepełnoletnia do potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej konieczne jest dostarczenie Organizatorowi pisemnej zgody jej przedstawiciela ustawowego, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Usługi. Jeżeli zgoda przedstawiciela ustawowego nie zostanie dostarczona, Organizator powiadomi przedstawiciela ustawowego Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej o obowiązku przedłożenia jego pisemnej zgody na udział Uczestnika w Usłudze do momentu rozpoczęcia. Jeżeli zgoda przedstawiciela ustawowego Uczestnika nie zostanie dostarczona w tym terminie, Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej traci ważność, a Organizator zwróci całą otrzymaną cenę z tytułu zawarcia Umowy.
 10. Przyjmowanie przez Organizatora zapisów na Usługę kończy się na 4 dni przed terminem, w jakim ma się ono odbyć.
 11. Przed zapisaniem się na Usługę osoba zainteresowana udziałem w niej potwierdza, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 12. Zapisanie się na Usługę za pośrednictwem Strony internetowej następuje z momentem kliknięcia przez osobę zainteresowaną ikony „zapisuje się i płacę” i stanowi równocześnie złożenie oferty zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej dotyczącej wybranej przez siebie Usługi.
 13. Uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć osobie prowadzającej Usługę (kurs) przekazać wypełniony kwestionariusz osobowy, zawierający: nazwę, datę i miejsce świadczonej Usługi, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, oraz adres e – mailowy, który to kwestionariusz dostępny jest na Stronie internetowej, a ponadto jest przesyłany drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres e – mail. Uczestnik zobowiązany jest także przed rozpoczęciem zajęć przedstawić osobie prowadzącej zajęcia dowód osobisty w celu zweryfikowania osoby uczestniczącej w Usłudze oraz przekazać jedno zdjęcie odpowiadające wymogom zdjęcia do legitymacji.
 14. Udostępnione w kwestionariuszu dane winny dotyczyć Uczestnika, który będzie korzystać z Usługi i być zgodne z prawdą.
 15. Uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć do zapoznania się z treścią wszelkich instrukcji, regulaminów i innych wewnętrznych przepisów obiektów, na których przeprowadza jest Usługa.
 16. Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest przystąpienie oraz pozytywne zaliczenie przez Uczestnika egzaminu końcowego obejmującego materiał całego programu Usługi.
 17. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest zrealizowanie przez Uczestnika co najmniej 80 % (słownie: osiemdziesiąt) programu Usługi. Nie wyłącza to postanowień powyższego artykułu.
 18. W przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu końcowego, Uczestnik w ciągu 30 (trzydziestu) dni otrzyma, przesyłką poleconą na adres korespondencyjny wskazany w formularzu – certyfikat, legitymację oraz zaświadczenie potwierdzającego uczestnictwo w Usłudze (kursie).
 19. W przypadku zrealizowania 80 % (słownie: osiemdziesiąt) programu Usługi, a jednocześnie rezygnacji z zaliczenia egzaminu końcowego, Uczestnik w ciągu 30 (trzydziestu) dni otrzyma, przesyłką poleconą na adres korespondencyjny wskazany w formularzu zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w Usłudze (kursie).
 20. W przypadku uczestnictwa w Usłudze (szkoleniu) Uczestnik, po uprzednim pisemnym zawnioskowaniu do Organizatora, w ciągu 30 (trzydziestu) dni, otrzyma przesyłką poleconą na adres korespondencyjny wskazany w formularzu certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Usłudze (szkoleniu).
 
 
§3. SPOSÓB KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
 
 1. Korzystanie z ze Strony internetowej przez Użytkownika jest dobrowolne. W razie wątpliwości lub pytań, Użytkownik może uzyskać szczegółowe informacje w Sekretariacie pod adresem mailowym: kontakt@gsacademy.pl lub pod numerem telefonu: 733998979.
 2. Zawierając Umowę o świadczenie usługi szkoleniowej za pośrednictwem Strony internetowej, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych, a w przypadku zmiany, również ich aktualizacji, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz prawa Wspólnot Europejskich, w tym RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Polityki Plików Cookies, zgodnie z prawem telekomunikacyjnym.
 4. Organizator zapewni Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych na Stronie internetowej w sposób zgodny z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z danymi osobowymi i ich ochroną winny być zgłaszane pod adresem mailowym: kontakt@gsacademy.pl lub pod numerem telefonu: 733998979.
 6. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika, wskazane podczas dokonywania Rejestracji, wykorzystywane będą przez Organizatora w celu należytego świadczenia usługi objętej Umową o świadczenie usługi szkoleniowej oraz w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Organizator zaleca by Użytkownik aktualizował swoje dane osobowe i przestrzega przed ryzykiem związanym z zaniechaniem.
 7. Poprzez zrealizowanie procedury Rejestracji Użytkownika na Stronie internetowej, której skutkiem jest zawarcie Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, Użytkownik zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz Polityki Plików Cookies, do których stały dostęp na Stronie internetowej zapewnia Organizator.
 8. Dane osobowe są udostępniane przez Użytkownika dobrowolnie z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie danych nieprawdziwych może uniemożliwić świadczenie Usługi. Użytkownik ma w każdym czasie prawo żądania wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo żądania ich modyfikacji lub usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach przewidzianych prawem, poprzez zgłoszenie odpowiednich żądań pod adresem mailowym: kontakt@gsacademy.pl
 9. Podczas Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na: przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do świadczenie Usług oraz otrzymywanie od Organizatora na podane dane rejestracyjne korespondencji z informacjami o bieżącym funkcjonowaniu i zmianach na Stronie internetowej mających wpływ na wykonanie Usługi.
 10. Podczas Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie ofert Usług, informacji o promocjach i innych wydarzeniach związanych z profilem działalności Organizatora na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e – mailowy oraz na wskazany w formularzu rejestracyjnym numer telefonu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników Strony internetowej, w szczególności naruszenie przez nich dóbr osobistych, praw do znaków towarowych bądź praw autorskich osób trzecich. Informacje o wszelkich działaniach noszących znamiona naruszenia dóbr osobistych, praw do znaków towarowych bądź praw autorskich osób trzecich powinny być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: kontakt@gsacademy.pl
 12. Każdy Użytkownik Strony internetowej zobowiązuje się przestrzegać polskiego i międzynarodowego prawa, w tym w szczególności: przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, przepisów z zakresu ochrony dóbr osobistych, przepisów z zakresu Prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych, przepisów z zakresu prawa własności przemysłowej, przepisów z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń lub dotyczących innych czynów zabronionych uregulowanych w obowiązujących przepisach prawnych, przepisów z zakresu prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub tzw. spamu, oraz zobowiązuje się nie stosować technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Strony internetowej oraz nie podejmować jakichkolwiek innych działań niezgodnych z jej przeznaczeniem w szczególności skutkujących powstaniem szkód dla Organizatora lub innych podmiotów korzystających ze Strony internetowej.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Strony internetowej.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji dotyczących Usług za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz numeru telefonu wskazanego w formularzu rejestracyjnym.
 15. Korzystanie ze Strony internetowej nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownicy mogą korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Prawie autorskim.
 
 
§4. SPOSÓB PŁATNOŚCI
 
 1. Wszystkie ceny Usług podane na Stronie internetowej są wyrażone w złotych i są cenami brutto.
 2. Organizator może stosować, wedle swojego uznania, indywidualnie bądź grupowo zniżki, bonifikaty i upusty.
 3. Wiążąca jest cena widniejąca przy opisie Usługi w momencie zapisywania się przez Uczestnika.
 4. Warunkiem udziału Uczestnika w Usłudze jest zapłata Organizatorowi całej ceny przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 5. Zapłata ceny powinna nastąpić w następujący sposób: zaliczka w kwocie 200 złotych brutto (słownie: dwieście złotych) w terminie 2 (dwóch) dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, nie później jednak niż na 4 (cztery) dni przed datą rozpoczęcia świadczenia Usługi. Pozostała część wynagrodzenia płatna jest nie później niż na 4 (cztery) dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 6. W przypadku, gdy Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej zostanie zawarta na mniej niż 5 (pięć) dni przed datą rozpoczęcia świadczenia Usługi, Uczestnik zobowiązany jest zapłacić całą cenę nie później niż na 2 (dwa) dni przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, bez obowiązku zapłaty zaliczki.
 7. Obowiązek zapłaty zaliczki nie dotyczy Usług, których cena nie przekracza 250 złotych brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
 8. Uczestnik z tytułu zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej może dokonywać płatności ceny (zaliczki) przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany na Stronie internetowej. W tytule przelewu Uczestnik zobowiązany jest wskazać: swoje imię i nazwisko, rodzaj Usługi, jej lokalizację i termin.
 9. Rozliczenia transakcji za Usługi świadczone drogą elektroniczną przeprowadzane są także za pośrednictwem spółki działającej pod firmą tpay (Krajowy Integrator Płatności S.A., Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, KRS: 0000412357).
 10. Brak udziału przez Uczestnika w Usłudze nie stanowi podstawy do domagania się od Organizatora zwrotu zapłaconej ceny.
 11. Organizator umożliwia Uczestnikom dokonywanie płatności częściowych za oferowane Usługi.
 12. Rozłożenie płatności na części nie oznacza podziału Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej na niezależne części. W przypadku zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej w systemie płatności częściowej, Uczestnik zobowiązany jest do zaspokojenia wszystkich roszczeń Organizatora co do ceny, nawet w przypadku braku chęci kontynuacji Usługi.
 13. Organizator zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług, z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie dotyczyła Usług już nabytych.
 14. Przeprowadzenie pierwszego zaliczenia egzaminu końcowego jest bezpłatne.
 15. W przypadku nieuzyskania pozytywnego zaliczenia egzaminu końcowego w pierwszym terminie, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia dodatkowo płatnego egzaminu drugiego (poprawkowego) w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych).

 

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje oraz nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas świadczenia Usługi.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności Uczestników podczas świadczenia Usługi, jak również za szkody poczynione przez Uczestnika podczas świadczenia Usługi przez Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Usługi, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej, wojny, strajku, epidemii, katastrofy ekologicznej, zakłóceń komunikacyjnych, decyzji administracyjnych władz i wystąpienia innych sił wyższych oraz działania osób trzecich, nie będących kontrahentami Organizatora uniemożliwiających realizację Umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 4. Organizator nie odpowiada za należyte przygotowanie do zajęć Uczestników. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w zajęciach osoby nieprzygotowane (w nieodpowiednim stroju oraz obuwiu). W tym przypadku Uczestnik nie ma prawa rościć od Organizatora zwrotu uiszczonej ceny za świadczoną Usługę.
 5. Uczestnik winien bezwzględnie stosować się do zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP, regulaminów pomieszczeń, w których przeprowadzane są Usługi poleceń osób świadczących Usługę, opiekunów i innych przepisów organizacyjnych właściwych dla miejsca świadczenia Usługi W szczególności zabronione jest palenie tytoniu, picie alkoholu i zażywanie narkotyków.
 6. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z jego winy szkody powstałe w czasie trwania Usługi oraz zobowiązany jest do ich naprawienia w sposób zgodny z przepisami prawa właściwymi dla miejsca pobytu lub pokrycia kosztów ich napraw z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich przedstawiciele prawni.
 8. Uczestnicy biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i psychicznego (emocjonalnego), zarówno w czasie świadczenia Usług jak i wprzerwach między nimi.
 9. Za kwestie licencyjne oraz organizacyjno – akredytacyjne odpowiada Polski Związek Trenerów Personalnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@pztp.org

 

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE
 
 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.
 2. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej.
 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@gsacademy.pl
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji Uczestnika niezbędne będzie uzyskanie dodatkowych informacji, Uczestnik zostanie poproszony przez Organizatora o udzielenie takiej informacji.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Uczestnikowi przysługują roszczenia wynikającez przepisów Kodeksu cywilnego.
 7. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej Umowy o świadczenie usług szkoleniowych z Organizatorem Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres: Global Sport Academy sp. z o.o., ul. Skarbowców 23a/119, 53-025 Wrocław lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gsacademy.pl w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika będącego konsumentem o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług szkoleniowych, zwrócić Uczestnikowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika będącego konsumentem od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej uważa się ją za niezawartą.
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 11. Organizator będzie uprawniony odstąpić od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej jeżeli Uczestnik nie ureguluje zapłaty cenyw wymaganym terminie określonym w § 2 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie przesłane na jego adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 12. Organizator może odstąpić od Umowy o świadczenie usług szkoleniowych z Uczestnikiem, w przypadku działania przez Uczestnika na szkodę Organizatora lub innych Uczestników, naruszenia przez Uczestnika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego wezwania Uczestnika do zaniechania naruszeń.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej w trybie natychmiastowym i usunięcia Uczestnika z miejsca świadczenia Usługi, jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie Usługi lub nie przestrzega wewnętrznych regulaminów i zasad bezpieczeństwa. Wszelkie koszty powstałe z takiej sytuacji ponosi Uczestnik lub jego przedstawiciele prawni.

 

§8. POZASĄDOWE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 

 1. Niezależnie od możliwości wytoczenia przeciwko do sądu powszechnego, Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej skierowany do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy o Inspekcji Handlowej, stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej i przy ich oddziałach zamiejscowych,
 3. wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 Ustawy o Inspekcji Handlowej, skierowany do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
 4. Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.
 5. Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się do organizacji społecznych (organizacji konsumenckich), do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej. Jest ona również udostępniana w trakcie procedury wyboru Usługi przy dokonaniu Rejestracji przez Stronę internetową.
 2. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na Stronie internetowej.
 3. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na Stronie internetowej.
 4. Po ukazaniu się na stronie głównej Strony internetowej informacji o zmianie Regulaminu, Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać ze zmianami dokonanymi w Regulaminie. Do Usług rozpoczętych przed zmianą Regulaminu oraz Usług zakupionych przez zmianą Regulaminu zastosowanie ma Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie zakupu Usługi.
 5. W razie pytań lub wątpliwości związanych ze zmianą Regulaminu możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z Administratorem, na adres: kontakt@gsacademy.pl
 6. O treści zmian niniejszego Regulaminu Uczestnik może zostać powiadomiony przez Organizatora na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej Uczestnik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Uczestnika zaakceptowane.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Uczestników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 
 
§10. PRAWO AUTORSKIE
 1. Strona internetowa jest chroniona prawem autorskim.
 2. Treść Regulaminu jest chroniona prawem autorskim.
 3. Organizator jest właścicielem lub licencjobiorcą materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 4. Organizator upoważnia Uczestnika do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na Stronie internetowej jedynie w celu zapoznania się z prezentacją oferowanych przez Organizatora Usług i przedstawianych materiałów szkoleniowych, oraz w celu zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie określonym w Regulaminie.
 5. Uczestnik nie może bez zgody Organizatora korzystać z materiałów zawartych na Stronie internetowej dla celów komercyjnych.
 6. Logo, nazwa Organizatora oraz nazwa Strony internetowej, jej koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie, zgromadzone na niej materiały oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.
 7. Organizator ostrzega, że naruszenia praw autorskich i innych praw będzie dochodził na drodze sądowej.
 8. Organizator oświadcza, że wszelkie materiały i informacje składające się na zasoby Strony internetowej są pozyskiwane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności prowadzonej Strony internetowej.
 9. W procesie selekcji materiałów na potrzeby prowadzenia Strony internetowej Organizator korzysta z materiałów własnych oraz pozyskanych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, od podmiotów zewnętrznych.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Usług w przypadku transmisji online świadczonych Usług, publikacji zdjęć, filmów i imprez okolicznościowych prowadzonych przez Organizatora.
 11. Uczestnik jest każdorazowo zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Organizatora na wykonywanie fotokopii oraz rejestracji dźwięku i obrazu podczas świadczenia Usługi przez Organizatora.
 12. Wszelkie uwagi, odnoszące się do materiałów dostępnych na Stronie internetowej winny być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@gsacademy.pl

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Global Sport Academy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedstawiciel administratora danych:

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest:

Pan Tomasz Sinicki, ul. Skarbowców 23a/119, 53-025 Wrocław

tel. +48 733 99 89 79 e-mail: kontakt@gsacademy.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 • w celu zawarcia umowy z Global Sport Academy sp. z o.o. na podstawie zainteresowania ofertą usług (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO
 • w celach prawidłowej realizacji usług od zawarcia umowy poprzez przeprowadzenie usługi oraz potwierdzenia nabytych umiejętności, oraz celach analitycznych - lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej - będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji
  na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Okres przechowywania danych osobowych:

 • Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy z Global Sport Academy sp. z o.o. będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat od końca roku, w którym wygasła umowa.
 • Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w przeciągu 5 lat od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, dane osobowe związane
  z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu.
 • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo
do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy …………, prawnicze, firmy informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, podwykonawcom………….

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe co do zasady będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co będzie odbywało się na zasadach wyboru najkorzystniejszej oferty.

Pani/Pana dane osobowe co do zasady będą przetwarzane także w formie profilowania, w celu zapewnienia wyższego komfortu obsługi oraz aktywacji usług posprzedażowych.

TOP